บทที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

การสำรวจข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจาย

ในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการพล็อตแผนภาพการกระจาย เราจะเริ่มจากการอ่านข้อมูลด้วยคำสั่งในตัวอย่างก่อนหน้านี้ จากนั้นเราจะต้องเตรียมข้อมูลที่จะพล็อต แล้วใช้ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับพล็อตแผนภาพการกระจาย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้คำสั่ง read.csv เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ชื่อ average-income.csv และนำมาจัดเก็บไว้ใน data frame ชื่อ df โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          df <- read.csv ("average-income.csv", encoding="UTF-8")
         
        

ขั้นตอนที่ 2: พล็อตแผนภาพการกระจายของข้อมูลในคอลัมน์ที่ 5 และคอลัมน์ที่ 6 ด้วยคำสั่ง plot ดังนี้

         
          plot(df[,5], df[,6], xlab = "รายได้", ylab = "รายจ่าย")
         
        

R Code

         
          df <- read.csv ("average-income.csv", encoding="UTF-8")
          plot(df[,5], df[,6], xlab = "รายได้", ylab = "รายจ่าย")