ชุดข้อมูลและคำอธิบายชุดข้อมูล

ดาวน์โหลด แหล่งอ้างอิง ใช้กับหัวข้อ/เรื่อง คำอธิบาย ชื่อชุดข้อมูล ลำดับที่
Dinosaurs.csv https://tuvalabs.com ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ง) ไดโนเสาร์ ไฟล์ข้อมูลไดโนเสาร์ Dinosaurs.csv 1
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 41-58.xls https://data.go.th บทที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล
ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2558 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 41-58.xls 2
income.xls บทที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล
ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำรวจ
ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2558 income.xls 3
average-income.xlsx
average-income.csv
บทที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล
ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำรวจ
การเขียนโปรแกรมไพทอนสร้างกราฟเส้น
การเขียนโปรแกรมภาษา R สร้างกราฟเส้น
ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายภาค ปี พ.ศ.2541-2558 average-income.xlsx
average-income.csv
4
BMN_58_expenses.csv https://data.go.th บทที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล
ข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน ปี 2558 BMN_58_expenses.csv 5
expense58.xlsx บทที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล
ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำรวจ
ข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน ปี 2558 ทำความสะอาดแล้ว expense58.xlsx 6
income-expense.csv บทที่ 2
ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล
ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำรวจ
การเขียนโปรแกรมไพทอนสร้างแผนภาพการกระจาย
การเขียนโปรแกรมภาษา R สร้างแผนภาพการกระจาย
ข้อมูลรายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน income-expense.csv 7
forestfires.csv https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/forest+fires บทที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 6.1 ข้อมูลนี้มีอะไร
ใบกิจกรรมที่ 6.2 สัมพันธ์กันหรือไม่
ข้อมูลไฟป่าข้อมูลพื้นฐานของการคาดการณ์บริเวณที่เกิดไฟป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศโปรตุเกส forestfires.csv 8
ราคาสินค้าเกษตร(ข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภค).xlsx บทที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 6.1 ข้อมูลนี้มีอะไร
ใบกิจกรรมที่ 6.2 สัมพันธ์กันหรือไม่
ข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภค 9
ONETM6-2556-2560.xlsx ใบกิจกรรมที่ 6.1 ข้อมูลนี้มีอะไร
ใบกิจกรรมที่ 6.2 สัมพันธ์กันหรือไม่
คะแนนสอบ O-NET 10
predator_dataset.csv Lion, wildebeest and zebra: A predator–prey model Temple H. Fay, Johanna C. Greeff ecological modelling 196 ( 2 0 0 6 ) 237–244 บทที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 7.2 ผลทำนายใครแม่น
การใช้ไพทอนหาค่าความสัมพันธ์
การใช้ R หาค่าความสัมพันธ์
ข้อมูลวัวป่า และม้าลาย predator_dataset.csv 11
ราคาทองคำ2555-2561.xlsx https://www.goldtraders.or.th บทที่ 3
ใบกิจกรรมที่ 7.3 รู้แล้วรวย
ข้อมูลราคาทองคำ ตั้งแต่ปี 2555-2561 ราคาทองคำ2555-2561.xls 12
ตาราง 4.2-4.3.xlsx https://www.mots.go.th บทที่ 4 การใช้ Tableau สร้างแผนภูมิรูปวงกลม ข้อมูลนักท่องเที่ยวรายปีแยกตามภูมิภาคของโลก ของประเทศไทย ตาราง 4.2-4.3 13
tourism.csv บทที่ 4
การใช้ R สร้างแผนภูมิแท่ง
การใช้ R สร้างแผนภูมิรูปวงกลม
ข้อมูลนักท่องเที่ยวรายปีแยกตามภูมิภาคของโลก ของประเทศไทย tourism.csv 14