บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

การคำนวณค่าความสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1: ใช้คำสั่ง read.csv อ่านข้อมูลจากไฟล์ชื่อ predator_dataset.csv แล้วในมาเก็บไว้ใน data frame ชื่อ x โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          x <- read.csv(“predator_dataset.csv”)
         
        

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณค่าความสัมพันธ์โดยใช้คำสั่ง cor ดังนี้

         
          cor(x$Wildebeest, x$Zebra)
         
        

โดยที่ x$Wildebeest คือ ข้อมูลในคอลัมน์ที่มีชื่อว่า Wildebeest ของ data frame ชื่อ x
x$Zebra คือ ข้อมูลในคอลัมน์ที่มีชื่อว่า Zebra ของ data frame ชื่อ x

R Code

         
          x <- read.csv("predator_dataset.csv")
          cor(x$Wildebeest, x$Zebra)