บทที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

การสำรวจข้อมูลโดยใช้กราฟเส้น

ในการพล็อตกราฟเส้นนั้นเราจะเริ่มจากการอ่านข้อมูลด้วยคำสั่งในตัวอย่างก่อนหน้านี้ จากนั้นเราจะต้องเตรียมข้อมูลที่จะพล็อต แล้วใช้คำสั่ง plot ที่ใช้สำหรับพล็อตกราฟเส้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้คำสั่ง read.csv เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ชื่อ average-income.csv และนำมาจัดเก็บไว้ใน data frame ชื่อ df โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          df <- read.csv ("average-income.csv", encoding="UTF-8")
         
        

ขั้นตอนที่ 2: พล็อตกราฟเส้นด้วยคำสั่ง plot ดังนี้

         
          plot(y[2:11,1], type="o", xlab = "ปี", ylab = "รายได้ (บาท)",main = "กราฟแสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจำแนกตามภาค", ylim=c(0,45000), xaxt="n")
          axis(side=1,at=c(1:10),labels=c("2541", "2543", "2545", "2547", "2549", "2550", "2552", "2554", "2556", "2558"))
          lines(y[2:11,2],type = "o")
          lines(y[2:11,3],type = "o")
          lines(y[2:11,4],type = "o")
          lines(y[2:11,5],type = "o")
         
        

R Code

         
          df <- read.csv ("average-income.csv", encoding="UTF-8")
          plot(y[2:11,1], type="o", xlab = "ปี", ylab = "รายได้ (บาท)", main = "กราฟแสดงรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจำแนกตามภาค", ylim=c(0,45000), xaxt="n")
          axis(side=1,at=c(1:10),labels=c("2541", "2543", "2545", "2547", "2549", "2550", "2552", "2554", "2556", "2558"))
          lines(y[2:11,2],type = "o")
          lines(y[2:11,3],type = "o")
          lines(y[2:11,4],type = "o")
          lines(y[2:11,5],type = "o")