บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรมภาษา R สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ใช้คำสั่ง read.csv อ่านข้อมูลจากไฟล์ชื่อ predator_dataset.csv แล้วในมาเก็บไว้ใน data frame ชื่อ x โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          x <- read.csv("predator_dataset.csv")
         
        

ขั้นตอนที่ 2: หาสมการถดถอยเชิงเส้นด้วยฟังก์ชัน lm โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          relation <- lm(x$Zebra~x$Wildebeest)
         
        

โดยที่ x$Wildebeest คือ ข้อมูลในคอลัมน์ที่มีชื่อว่า Wildebeest ของ data frame ชื่อ x
x$Zebra คือ ข้อมูลในคอลัมน์ที่มีชื่อว่า Zebra ของ data frame ชื่อ x


ขั้นตอนที่ 3: แสดงค่าความชัน (slope) และจุดตัดแกน (intercept) โดยการพิมพ์ค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร relation ออกทางจอภาพ โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          print (relation)
         
        

R Code

         
          from scipy import stats
          import pandas as pd
          data=pd.read_csv('predator_dataset.csv')
          slope,intercept, _, _, _ = stats.linregress(data[:,0], data[:,1])