บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรมภาษา Python สามารถทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: import ไลบรารี scipy เพื่อคำนวณค่าทางสถิติ และ ไลบรารี pandas สำหรับอ่านข้อมูล โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

         
          from scipy import stats
          import pandas as pd
         
        

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ฟังก์ชัน read_csv จากไลบรารี pandas อ่านข้อมูลจากไฟล์ชื่อ predator_dataset.csv แล้วในมาเก็บไว้ใน data frame ชื่อ data โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          data=pd.read_csv('predator_dataset.csv')
         
        

ขั้นตอนที่ 3: หาค่าความชัน (slope) และจุดตัดแกน (intercept) โดยใช้ฟังก์ชัน linregress จากไลบรารี scipy โดยใช้คำสั่งดังนี้

         
          slope,intercept, _, _, _ = stats.linregress(data[:,0], data[:,1])
         
        

โดยที่ slope คือ ตัวแปรที่ใช้สำหรับรับค่าความชัน
intercept คือ ตัวแปรที่ใช้สำหรับรับค่าจุดตัดแกน
data[:,0] คือ ข้อมูลทุกแถวในคอลัมน์ที่ 0 ของ data frame ชื่อ data
data[:,1] คือ ข้อมูลทุกแถวในคอลัมน์ที่ 1 ของ data frame ชื่อ data
_ (underscore) คือ ตัวแปรที่ใช้สำหรับรับค่าที่เราไม่สนใจ

Python Code

         
          from scipy import stats
          import pandas as pd
          data=pd.read_csv('predator_dataset.csv')
          slope,intercept, _, _, _ = stats.linregress(data[:,0], data[:,1])