ตอนที่ 17

ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

บทที่ 4

ตอนที่ 16

การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม

บทที่ 4

ตอนที่ 15

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสารด้วยข้อมูล

บทที่ 4

ตอนที่ 19

ตัวอย่างการเล่าเรื่องราวจากข้อมูล

บทที่ 4

ตอนที่ 18

การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล

บทที่ 4

ตอนที่ 8

การใช้ R สร้างแผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4

ตอนที่ 7

การใช้ R สร้างแผนภูมิแท่ง

บทที่ 4

ตอนที่ 9

การใช้ Tableau สร้างข้อมูลในรูปแผนที่

บทที่ 4

ตอนที่ 8

การใช้ Tableau สร้างกราฟแท่ง

บทที่ 4

ตอนที่ 7

การใช้ Tableau สร้างแผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4