ตอนที่ 9

การวิเคราะห์เชิงทำนาย

บทที่ 3

ตอนที่ 8 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

การทำนายเชิงตัวเลข

บทที่ 3

ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์เชิงทำนาย

บทที่ 3

ตอนที่ 12

การทำนายเชิงหมวดหมู่

บทที่ 3

ตอนที่ 11

การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อน

บทที่ 3

ตอนที่ 10

การทำนายเชิงตัวเลข

บทที่ 3

ตอนที่ 14

การประเมินความถูกต้องในการจำแนกข้อมูล

บทที่ 3

ตอนที่ 13

การคำนวณระยะทางหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด K-NN

บทที่ 3

ตอนที่ 5

การใช้ไพทอน สร้างเส้นแนวโน้ม

บทที่ 3

ตอนที่ 4

การใช้ไพทอน หาค่าความสัมพันธ์

บทที่ 3

ตอนที่ 5

การใช้ไพทอน สร้างเส้นแนวโน้ม

บทที่ 3

ตอนที่ 4

การใช้ไพทอน หาค่าความสัมพันธ์

บทที่ 3

ตอนที่ 6

การใช้ภาษา R สร้างเส้นแนวโน้ม

บทที่ 3

ตอนที่ 5

การใช้ R หาค่าความสัมพันธ์

บทที่ 3

 

การสร้างกราฟเรดาร์ใน Google Sheets

บทที่ 3

ตอนที่ 2

K-NN การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

บทที่ 3

ตอนที่ 1

K-NN จำแนกข้อมูล

บทที่ 3

ตอนที่ 6

การใช้ Tableau สร้างเส้นแนวโน้ม

บทที่ 3