ตอนที่ 3

การใช้ไพทอน สร้างแผนภาพกล่อง

บทที่ 2

ตอนที่ 2

การใช้ไพทอน สร้างกราฟเส้น

บทที่ 2

ตอนที่ 1

การใช้ไพทอน สร้างแผนภาพการกระจาย

บทที่ 2

ตอนที่ 3

การใช้ไพทอน สร้างแผนภาพกล่อง

บทที่ 2

ตอนที่ 2

การใช้ไพทอนสร้างแผนภาพการกระจาย

บทที่ 2

ตอนที่ 1

การใช้ไพทอนสร้างกราฟเส้น

บทที่ 2

ตอนที่ 3

การใช้ R สร้างแผนภาพการกระจาย

บทที่ 2

ตอนที่ 2

การใช้ R สร้างฮิสโทแกรม

บทที่ 2

ตอนที่ 1

การใช้ R สร้างกราฟเส้น

บทที่ 2

ตอนที่ 4

การใช้ R สร้างแผนภาพกล่อง

บทที่ 2

ตอนที่ 3

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel

บทที่ 2

ตอนที่ 2

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel

บทที่ 2

ตอนที่ 1

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel

บทที่ 2

ตอนที่ 5

เรื่องการใช้ Pivot Table ใน Excel ในการจัดกลุ่มข้อมูล

บทที่ 2

ตอนที่ 4

เรื่องการทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้ Excel

บทที่ 2

ตอนที่ 3

การใช้ Tableau สร้างฮิสโทแกรม

บทที่ 2

ตอนที่ 2

การใช้ Tableau สร้างกราฟเส้น

บทที่ 2

ตอนที่ 1

การใช้ Tableau เตรียมข้อมูล

บทที่ 2

ตอนที่ 5

การใช้ Tableau สร้างกราฟกล่อง

บทที่ 2

ตอนที่ 4

การใช้ Tableau สร้างแผนภาพการกระจาย

บทที่ 2