ตอนที่ 3

ตัวอย่างการใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูล

บทที่ 1

ตอนที่ 2

กระบวนการวิทยาการข้อมูล

บทที่ 1

ตอนที่ 1

ความหมายของวิทยาการข้อมูล

บทที่ 1

 

เกมเป่ายิงฉุบ

บทที่ 1

 

ตอนที่ 5 การคิดเชิงออกแบบสำหรับงานด้านวิทยาการข้อมูล

บทที่ 1

 

ตอนที่ 4 การตั้งคำถาม

บทที่ 1