บทที่ 2

การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 1

ข้อมูลมีคุณค่า

การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

บทที่ 4

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

บทที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล